Servimoving | Empresa de Mudanzas Barcelona

Condicions Generals

CAPÍTOL I – NORMES GENERALS

Article 1r – Àmbit

El servei de mudança es realitzarà dacord amb les condicions generals contingudes en aquest document i les particulars, contingudes en document a part, que determinen els drets i obligacions de les parts que el subscriuen.

Article 2n – Dades a subministrar pel Client

La mudança s’ha de fer d’acord amb les dades subministrades pel client amb el temps suficient per permetre l’organització normal de la feina a efectuar i obtenir els permisos que escaigui. Aquestes dades són les següents:

Naturalesa, nombre i importància dels objectes a carregar.
Designació dels llocs de càrrega i descàrrega, així com les condicions dels accessos als locals / domicilis per al personal i els vehicles (aparcaments, passadissos, escales i altres treballs en curs als respectius locals / domicilis).
Declaració dels objectes el transport dels quals estigui subjecte a una regulació especial (alcohols, armes, obres d’art, etc.). Les formalitats administratives eventuals seran a compte del Client, i l’empresa no està obligada a verificar la regularitat dels documents subministrats.

Article 3r – Declaració de valor

En cas de possible responsabilitat de l’empresa per danys, pèrdues o avaries, produïdes en els béns objecte d’aquest contracte, la indemnització corresponent es determina segons el valor declarat pel Client d’aquests béns en formulari que l’empresa posarà a la seva disposició.

Mancant aquesta declaració la responsabilitat de l’empresa quedarà limitada a la quantitat de 650 euros per metre cúbic.

Article 4t – Anul·lació del contracte.

L’anul·lació del contracte o ajornament del servei per indicació del client o per conveniència de l’empresa donarà lloc a una indemnització a favor de la part perjudicada. Aquesta indemnització es fixa en el 20% de limport de la mudança si la part contrària és notificada amb menys de cinc dies.

CAPÍTOL II – NATURA DEL SERVEI

Article 5è

El servei de mudances es defineix com a recollida, transport i entrega de mobiliari i estris que es confien a l’empresa.

Les prestacions contractades s’han d’ajustar a la categoria del servei convinguda amb el client.

L’emplaçament dels mobles s’efectuarà una sola vegada seguint les indicacions del client o mitjançant un plànol facilitat per ell mateix.

 


Els moviments suplementaris o les demores no imputables a l’empresa de mudances seran a compte del Client, que abonarà les despeses que s’originin.

El servei de mudança no comprèn el transport d’àcids corrosius, materials inflamables o explosius ni, excepte pacte en contra, el de diners metàl·lics, joies, pedres precioses valors al portador, objectes de plata, obres d’art, objectes antics o de col·lecció etc .

El servei de mudança no comprèn, llevat de pacte especial, el transport i la manipulació de caixes de cabals, pianos, pianoles i objectes de gran volum i pes.

Els rellotges, porcellanes, vaixelles, vidres, etc. seran embalats a petició del Client, pels dependents de lempresa, no responent aquesta dels embalats pel Client o altres persones. Els embalatges i els envasos de l’empresa en portaran el segell o el distintiu.

CAPÍTOL III – MODALITAT D’EXECUCIÓ

Article 6è

Als efectes del present contracte, es considera que per efectuar la càrrega i/o descàrrega dels vehicles, aquests es poden situar a la porta dels dos domicilis o com a màxim a una distància no superior als 25 metres a peu, però si per qualsevol circumstància (estretor del carrer o avinguda, aparcament limitat i prohibit, obres al carrer, bastides, etc.) no s’aconseguís l’esmentada col·locació del vehicle i això impliqués un increment de mà d’obra o l’ús de mitjans addicionals de transport (camionetes o elements encara més lleugers), les despeses que ocasionessin aquests serveis complementaris serien a compte del Client.

Article 7è

L’empresa té la facultat de confiar, sota la seva responsabilitat, el servei totalment o parcialment a una altra empresa en règim de col·laboració entre transportistes, d’acord amb la llei, així com l’elecció de l’itinerari.

CAPÍTOL IV – PREU I FORMA DE PAGAMENT

Article 8è

El preu convingut en el contracte no es pot modificar, llevat de circumstàncies imprevistes i independents de la voluntat de l’empresa. El seu import es fixarà abans del servei previ pressupost acceptat pel client.

Article 9è

L’empresa pot requerir el pagament de la totalitat del servei abans de l’inici. Qualsevol quantitat pendent haurà de ser abonada en el moment de l’arribada al domicili de descàrrega, no implicant això conformitat del Client, qui pot exposar les reserves oportunes en el document destinat a aquest efecte. “Control de Qualitat”.

CAPÍTOL V – RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA

Article 10 – Indemnització per danys

En cas de responsabilitat de l’empresa per danys, pèrdues o avaries produïdes en els

d’aquest contracte, la indemnització corresponent es determinarà sobre la base del valor declarat pel Client al formulari que l’empresa va posar a la seva disposició en el moment de la signatura d’aquest. Mancant aquesta declaració, la responsabilitat de l’empresa quedarà limitada a la quantitat de 650 euros/m3.

La constatació d’avaria s’ha de fer obligatòriament en presència dels empleats de l’empresa a l’acte d’efectuar-se el lliurament del mobiliari i els efectes, quan aquests presentin senyals exteriors de dany.

En cas contrari, el Client haurà de fer la reclamació dins de les 24 hores següents al rebut de les mercaderies (article 366 del Codi de comerç).

Article 11 – Exclusions

El portador no respon dels danys, retards o pèrdues que es produeixin per força major o cas fortuït, com incendi, llamp, inundacions, etc.; per causes polítiques o socials com sabotatges, vagues, motins, forces o mesures militars, fins i tot en temps de pau, guerres, etc.; deteriorament dels mobles pujats o baixats per balcons o escales dificultoses, els ocasionats per l’estretor de les portes o passadissos.

El portador no es responsabilitzarà en cas que, a causa d’aquests accessos dificultosos, el mobiliari o qualsevol altre element no es pugui entrar al nou domicili ni per dins ni per l’exterior de l’immoble amb els mitjans propis de l’empresa de mudances. En cas que utilitzant mitjans aliens com grues telescòpiques o altres es pogués realitzar el servei de lliurament, s’emetria un pressupost addicional a part.

Tampoc no es responsabilitzarà de mobles que, amb anterioritat al servei, es trobin encolats o restaurats; els desperfectes produïts per vessaments de líquids, substàncies o àcids continguts en recipients, combustió espontània, influència de la temperatura, fermentació, etc.; trencaments de marbres de color, llunes i miralls sense marcs; els deguts a naturalesa o vici propi de les coses o qualsevol altra causa semblant; desconnectar canonades, aparells elèctrics, electrònics, llums, aplics, aires condicionats, etc. (Aquestes operacions hauran d’estar ja realitzades en el moment de començar el servei; en qualsevol cas, la nova col·locació o connexió d’aquests, endolls, clavilles, etc., queden igualment exclosos).

 


Queda fora de la responsabilitat de lempresa el funcionament delectrodomèstics o aparells elèctrics que no presentin danys exteriors atribuïbles a la mudança.

En cas de trencaments en cristalleries, vaixelles i altres peces constituents d’un joc, només s’han de reposar o indemnitzar, a elecció de l’empresa, les peces trencades. Els desperfectes i avaries que s’originin i que comprenguin la garantia de l’Empresa seran reparats, restaurats i/o indemnitzats segons el seu parer, sempre que existeixin al mercat nacional.

L’empresa no serà responsable de deterioraments o menyscabes produïts per inspeccions duaneres.

Article 12 – Altres despeses.

Els arbitris municipals, els impostos locals, drets de duanes, certificats d’origen o trasllats de residència, despeses consulars, transbordaments, tríptics, obertura de contenidors, inspeccions duaneres, etc., no estan inclosos en el preu del servei, llevat d’estipulació contrària.

Article 13è

Els retards que poguessin produir-se en el servei per causes alienes a l’empresa no donaran dret a reclamacions pel Client, i no podrà facilitar-li termini més que a títol informatiu.

Article 14è

Per a tot allò que es refereix en el compliment i execució d’aquest contracte, les parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia al seu propi fur.

L’empresa manifesta expressament al Client, abans que s’iniciï la relació del servei o l’activitat contractada, la seva voluntat en contra de sotmetre’s a l’arbitratge de les Juntes Arbitrals del Transport, encara que la controvèrsia no excedeixi els 6.000 euros.

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

"TE LLAMAMOS, DÉJANOS TU NÚMERO"

Déjanos tus datos y un asesor comercial se pondrá en contacto contigo para realizar tu presupuesto o resolver cualquier duda qua tengas.

"ET TRUQUEM, DEIXA'NS EL TEU NOMBRE"

Deixa’ns les teves dades i un assessor comercial es posarà en contacte amb tu per realitzar el teu pressupost o resoldre qualsevol dubte que tinguis.

Rep el teu pressupost a 5 minuts!

...també pots contactar-nos